دانشجویان گرامی، در فهرست زیر آیین نامه های آموزشی دانشگاه فهرست گریده اند. با کلیک روی هر یک از موارد می توانید به محتوی آنها دسترسی داشته باشید:

 

آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی (مشاهده)

آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد (مشاهده)