دانشجویان کارشناسی ارشد، در فهرست زیر آیین نامه های سمینار و پایان نامه دانشگاه فهرست گریده اند. با کلیک روی هر یک از موارد می توانید به محتوی آنها دسترسی داشته باشید.

آیین نامه اخذ پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (مشاهده)

نحوه ارائه درس سمینار در رابطه با سامانه های آموزشی مؤسسه توسط دانشجویان (مشاهده)