در فهرست زیر آیین نامه های سمینار (پروژه) و پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فهرست گریده است. با کلیک روی هر یک از موارد می توانید به محتوی آنها دسترسی داشته باشید:

 

آیین نامه و نحوه اخذ درس سمینار (پروژه) و درس پایان نامه (مشاهده)

نحوه ارائه درس سمینار (پروژه) در رابطه با سامانه های آموزشی مؤسسه توسط دانشجویان (مشاهده)

نگارش پایان نامه دانشکده کامپیوتر (مشاهده)

نگارش پایان نامه دانشکده مدیریت (مشاهده)

نگارش پایان نامه دانشکده حسابداری و مالی (مشاهده)

نگارش پایان نامه دانشکده حقوق (مشاهده)

نگارش پایان نامه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی (مشاهده)