دانشجویان کارشناسی ارشد، در فهرست زیر آیین نامه های سمینار و پایان نامه دانشگاه فهرست گریده اند. با کلیک روی هر یک از موارد می توانید به محتوی آنها دسترسی داشته باشید.

آیین نامه و نحوه اخذ درس سمینار و درس پایان نامه (مشاهده)

نحوه ارائه درس سمینار در رابطه با سامانه های آموزشی مؤسسه توسط دانشجویان (مشاهده)

نگارش پایان نامه (مشاهده)