نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۸

نکته: تاریخ پیشنهادی تاریخ نهایی میباشد.

ردیف نوع فعالیت آموزشی تاریخ
۱ تعیین اساتید داوطلب ارائه سمینار، پروژه و پایان نامه توسط گروه ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
۲ ایجاد دسترسی اساتید فوق در پیاتزا ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
۳ بررسی موضوعات توسط کارشناسان پژوهشی (جنبه های تکرار، نوآوری و ارتباط
به رشته)
۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۴ ارائه موضوع توسط اساتید در تالار عمومی سمینار و پروژه در پیاتزا ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۵ نهایی کردن موضوع توسط استاد و دانشجو و اضافه کردن نام دانشجو در تالار
خصوصی توسط استاد
۱۳۹۷/۰۴/۰۲
۶ تکمیل فرم ۲۰۴ توسط دانشجو و ارائه به کارشناس پژوهش جهت درج در پرونده ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
۷ تشکیل کلاس در LMS به منظور آشنایی با نحوه نگارش و ارزیابی روند کار توسط استاد ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
۸ پیشرفت گزارش کار ۴۰ درصد ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
۹ ارسال فایل نهایی سمینار یا پروژه برای استاد راهنما ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
۱۰ ارسال کتابچه نهایی سمینار یا پروژه به کارشناس گروه توسط استاد راهنما ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
۱۱ پیش دفاع ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
۱۲ تعیین داور و ارسال پروژه برای داور توسط گروه ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
۱۳ تعیین زمان دفاع و اطلاع رسانی به دانشجو ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
۱۴ دفاع پروژه ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
۱۵ ارائه مستندات به گروه و ثبت نمره (مدیر گروه) ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۸

نکته: تاریخ پیشنهادی تاریخ نهایی میباشد.

ردیف نوع فعالیت آموزشی تاریخ
۱ تعیین اساتید داوطلب ارائه سمینار، پروژه و پایان نامه توسط گروه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۲ ایجاد دسترسی اساتید فوق در پیاتزا ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
۳ بررسی موضوعات توسط کارشناسان پژوهشی (جنبه های تکرار، نوآوری و ارتباط
به رشته)
۱۳۹۷/۰۹/۰۷
۴ ارائه موضوع توسط اساتید در تالار عمومی سمینار و پروژه در پیاتزا ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
۵ نهایی کردن موضوع توسط استاد و دانشجو و اضافه کردن نام دانشجو در تالار
خصوصی توسط استاد
۱۳۹۷/۰۹/۲۲
۶ تکمیل فرم انتخاب واحد پروژه (۲۱۷) یا فرم انتخاب واحد سمینار (۲۱۰)
توسط دانشجو و ارائه به کارشناس پژوهش جهت درج در پرونده
۱۳۹۷/۱۱/۲۰
۷ تشکیل کلاس در LMS به منظور آشنایی با نحوه نگارش و ارزیابی روند کار
توسط استاد
۱۳۹۸/۰۱/۲۰
۸ پیشرفت گزارش کار ۴۰ درصد ۱۳۹۸/۰۲/۱۵
۹ ارسال فایل نهایی سمینار یا پروژه برای استاد راهنما و ایمیل Research ۱۳۹۸/۰۳/۱۵
۱۰ ارسال کتابچه نهایی سمینار یا پروژه به ایمیل Research توسط استاد راهنما ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
۱۱ پیش دفاع ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۱۲ تعیین داور و ارسال پروژه برای داور توسط گروه ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
۱۳ تعیین زمان دفاع و اطلاع رسانی به دانشجو ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
۱۴ دفاع پروژه ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۱۵ ارائه مستندات به گروه و ثبت نمره (مدیر گروه) ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۱۶ ارسال فایل ارائه دفاع نهایی به ایمیل Research و اعلام نمره پایان نامه به
امور پژوهش توسط استاد راهنما
۱۳۹۸/۰۵/۳۰