نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۹

نکته: تاریخ پیشنهادی تاریخ نهایی میباشد.

ردیف نوع فعالیت آموزشی آخرین زمان (سمینار و پروژه کارشنای ارشد) آخرین زمان (پایان نامه)
۱ نهایی کردن موضوع توسط استاد و دانشجو و اضافه کردن نام دانشجو در تالار خصوصی توسط استاد ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ ۱۳۸۹/۰۴/۰۷
۲ تکمیل فرم تبدیل وضعیت شیوه تحصیلی و ارائه به مدیر پژوهش گروه ----- ۱۳۸۹/۰۵/۰۳
۳ تکمیل فرم انتخاب واحد (پروژه (۲۱۷)، سمینار (۲۱۰)، فرم انتخاب واحد پایان نامه) توسط دانشجو و ارائه به مدیر پژوهش گروه جهت درج در پرونده ۱۳۸۹/۰۶/۰۸ -----
۴ تصویب پروپوزال ----- ۱۳۸۹/۰۷/۱۵
۵ ثبت پروپوزال تصویب شده در سامانه ایرانداک  توسط دانشجو ----- ۱۳۸۹/۰۸/۱۵
۶ ارسال فایل نهایی نگارش یافته (طبق تمپلیت دانشگاه) برای استاد راهنما ۱۳۸۹/۱۰/۰۶ ۱۳۸۹/۱۰/۱۳
۷ انجام همانندجویی توسط دانشجو (پس از تایید نهایی فایل توسط استاد) و ارائه نتیجه به مدیر پژوهش گروه و تکمیل فرم مجوز دفاع ----- ۱۳۸۹/۱۱/۰۵
۸ برگزاری جلسه پیش دفاع در صورت تایید مدیر پژوهش گروه ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ ۱۳۸۹/۱۱/۲۲
۹ برگزاری جلسه دفاع نهایی ۱۳۸۹/۱۱/۲۸ ۱۳۸۹/۱۲/۰۵
۱۰ ارائه مستندات پژوهشی (مقالات، ...)و انجام اصلاحات نهایی پایان نامه ----- ۱۳۸۹/۱۲/۰۸

تقویم پژوهشی مختص دانشجویان می باشد.

نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۸

نکته: تاریخ پیشنهادی تاریخ نهایی میباشد.

ردیف نوع فعالیت آموزشی تاریخ توضیحات
۱ تعیین اساتید داوطلب ارائه سمینار، پروژه و پایان نامه توسط گروه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۲ ایجاد دسترسی اساتید فوق در پیاتزا ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
۳ بررسی موضوعات توسط کارشناسان پژوهشی (جنبه های تکرار، نوآوری و ارتباط
به رشته)
۱۳۹۷/۰۹/۰۷
۴ ارائه موضوع توسط اساتید در تالار عمومی سمینار و پروژه در پیاتزا ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
۵ نهایی کردن موضوع توسط استاد و دانشجو و اضافه کردن نام دانشجو در تالار
خصوصی توسط استاد
۱۳۹۷/۰۹/۲۲
۶ تکمیل فرم انتخاب واحد پروژه (۲۱۷) یا فرم انتخاب واحد سمینار (۲۱۰)
توسط دانشجو و ارائه به کارشناس پژوهش جهت درج در پرونده
۱۳۹۷/۱۱/۲۰
۷ تشکیل کلاس در LMS به منظور آشنایی با نحوه نگارش و ارزیابی روند کار
توسط استاد
۱۳۹۸/۰۱/۲۰
۸ پیشرفت گزارش کار ۴۰ درصد ۱۳۹۸/۰۲/۱۵
۹ ارسال مستندات نهایی پژوهشی برای استاد راهنما و ایمیل Research ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ تمدید شد
۱۰ ارسال کتابچه و مستندات نهایی پژوهشی به ایمیل Research توسط استاد راهنما ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ پروژه و سمینار تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ تمدید شد.
پایان نامه تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ تمدید شد.
۱۱ پیش دفاع ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
۱۲ تعیین داور و ارسال مستندات پژوهشی برای داور توسط گروه ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
۱۳ تعیین زمان دفاع و اطلاع رسانی به دانشجو ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
۱۴ دفاع ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۱۵ ارائه مستندات به گروه و ثبت نمره (مدیر گروه) ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۱۶ ارسال فایل ارائه دفاع نهایی به ایمیل Research و اعلام نمره به
امور پژوهش توسط استاد راهنما
۱۳۹۸/۰۵/۳۰

مستندات پژوهشی: سمینار، پروژه و پایان نامه

نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۸

نکته: تاریخ پیشنهادی تاریخ نهایی میباشد.

ردیف نوع فعالیت آموزشی تاریخ
۱ تعیین اساتید داوطلب ارائه سمینار، پروژه و پایان نامه توسط گروه ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
۲ ایجاد دسترسی اساتید فوق در پیاتزا ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
۳ بررسی موضوعات توسط کارشناسان پژوهشی (جنبه های تکرار، نوآوری و ارتباط
به رشته)
۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۴ ارائه موضوع توسط اساتید در تالار عمومی سمینار و پروژه در پیاتزا ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۵ نهایی کردن موضوع توسط استاد و دانشجو و اضافه کردن نام دانشجو در تالار
خصوصی توسط استاد
۱۳۹۷/۰۴/۰۲
۶ تکمیل فرم ۲۰۴ توسط دانشجو و ارائه به کارشناس پژوهش جهت درج در پرونده ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
۷ تشکیل کلاس در LMS به منظور آشنایی با نحوه نگارش و ارزیابی روند کار توسط استاد ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
۸ پیشرفت گزارش کار ۴۰ درصد ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
۹ ارسال فایل نهایی سمینار یا پروژه برای استاد راهنما ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
۱۰ ارسال کتابچه نهایی سمینار یا پروژه به کارشناس گروه توسط استاد راهنما ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
۱۱ پیش دفاع ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
۱۲ تعیین داور و ارسال پروژه برای داور توسط گروه ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
۱۳ تعیین زمان دفاع و اطلاع رسانی به دانشجو ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
۱۴ دفاع پروژه ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
۱۵ ارائه مستندات به گروه و ثبت نمره (مدیر گروه) ۱۳۹۷/۱۲/۱۲