نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۸

نکته: تاریخ پیشنهادی تاریخ نهایی میباشد.

ردیف نوع فعالیت آموزشی تاریخ
۱ تعیین اساتید داوطلب ارائه سمینار، پروژه و پایان نامه توسط گروه ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
۲ ایجاد دسترسی اساتید فوق در پیاتزا ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
۳ بررسی موضوعات توسط کارشناسان پژوهشی (جنبه های تکرار، نوآوری و ارتباط
به رشته)
۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۴ ارائه موضوع توسط اساتید در تالار عمومی سمینار و پروژه در پیاتزا ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۵ نهایی کردن موضوع توسط استاد و دانشجو و اضافه کردن نام دانشجو در تالار
خصوصی توسط استاد
۱۳۹۷/۰۴/۰۲
۶ تکمیل فرم ۲۰۴ توسط دانشجو و ارائه به کارشناس پژوهش جهت درج در پرونده ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
۷ تشکیل کلاس در LMS به منظور آشنایی با نحوه نگارش و ارزیابی روند کار توسط استاد ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
۸ پیشرفت گزارش کار ۴۰ درصد ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
۹ ارسال فایل نهایی سمینار یا پروژه برای استاد راهنما ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
۱۰ ارسال کتابچه نهایی سمینار یا پروژه به کارشناس گروه توسط استاد راهنما ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
۱۱ پیش دفاع ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
۱۲ تعیین داور و ارسال پروژه برای داور توسط گروه ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
۱۳ تعیین زمان دفاع و اطلاع رسانی به دانشجو ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
۱۴ دفاع پروژه ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
۱۵ ارائه مستندات به گروه و ثبت نمره (مدیر گروه) ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۸

نکته: تاریخ پیشنهادی تاریخ نهایی میباشد.

ردیف نوع فعالیت آموزشی تاریخ
۱ تعیین اساتید داوطلب ارائه سمینار، پروژه و پایان نامه توسط گروه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۲ ایجاد دسترسی اساتید فوق در پیاتزا ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
۳ بررسی موضوعات توسط کارشناسان پژوهشی (جنبه های تکرار، نوآوری و ارتباط
به رشته)
۱۳۹۷/۰۹/۰۷
۴ ارائه موضوع توسط اساتید در تالار عمومی سمینار و پروژه در پیاتزا ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
۵ نهایی کردن موضوع توسط استاد و دانشجو و اضافه کردن نام دانشجو در تالار
خصوصی توسط استاد
۱۳۹۷/۰۹/۲۲
۶ تکمیل فرم انتخاب واحد پروژه (۲۱۷) یا فرم انتخاب واحد سمینار (۲۱۰)
توسط دانشجو و ارائه به کارشناس پژوهش جهت درج در پرونده
۱۳۹۷/۱۱/۲۰
۷ تشکیل کلاس در LMS به منظور آشنایی با نحوه نگارش و ارزیابی روند کار
توسط استاد
۱۳۹۸/۰۱/۲۰
۸ پیشرفت گزارش کار ۴۰ درصد ۱۳۹۸/۰۲/۱۵
۹ ارسال فایل نهایی سمینار یا پروژه برای استاد راهنما و ایمیل Research ۱۳۹۸/۰۳/۱۵
۱۰ ارسال کتابچه نهایی سمینار یا پروژه به ایمیل Research توسط استاد راهنما ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
۱۱ پیش دفاع ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۱۲ تعیین داور و ارسال پروژه برای داور توسط گروه ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
۱۳ تعیین زمان دفاع و اطلاع رسانی به دانشجو ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
۱۴ دفاع پروژه ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۱۵ ارائه مستندات به گروه و ثبت نمره (مدیر گروه) ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۱۶ ارسال فایل ارائه دفاع نهایی به ایمیل Research و اعلام نمره پایان نامه به
امور پژوهش توسط استاد راهنما
۱۳۹۸/۰۵/۳۰

نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۹

نکته: تاریخ پیشنهادی تاریخ نهایی میباشد.

ردیف نوع فعالیت آموزشی آخرین زمان (سمینار و پروژه کارشنای ارشد) آخرین زمان (پایان نامه)
۱ تعیین اساتید داوطلب ارائه سمینار، پروژه و پایان نامه توسط گروه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
۲ بررسی موضوعات پیشنهادی اساتید توسط مدیران پژوهش گروهها ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ -----
۳ ایجاد دسترسی برای اساتید در پیاتزا ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
۴ ارائه موضوع توسط اساتید در تالار عمومی در پیاتزا ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
۵ نهایی کردن موضوع توسط استاد و دانشجو و اضافه کردن نام دانشجو در تالار خصوصی توسط استاد ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷
۶ تکمیل فرم تبدیل وضعیت شیوه تحصیلی و ارائه به مدیر پژوهش گروه ----- ۱۳۹۸/۰۵/۰۳
۷ تکمیل فرم انتخاب واحد (پروژه (۲۱۷)، سمینار (۲۱۰)، فرم انتخاب واحد پایان نامه) توسط دانشجو و ارائه به مدیر پژوهش گروه جهت درج در پرونده ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ -----
۸ ارائه پروپوزال نهایی توسط استاد راهنما به مدیر پژوهش گروه ----- ۱۳۹۸/۰۷/۰۵
۹ تصویب پروپوزال در گروه ----- ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
۱۰ تشکیل کلاس در Lms به منظور آشنایی با نحوه نگارش و ارزیابی روند کار توسط استاد ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ -----
۱۱ پیشرفت گزارش کار ۴۰ درصد ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ -----
۱۲ تکمیل فرم پیشرفت کار پایان نامه و تحویل به مدیر پژوهش گروه ----- ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
۱۳ ارسال فایل نهایی نگارش یافته (طبق تمپلیت دانشگاه) برای استاد راهنما ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳
۱۴ ارسال فایل تایید شده نهایی به مدیر پژوهش گروه و ایمیل Research توسط استاد راهنما ----- ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
۱۵ برگزاری جلسه پیش دفاع ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ -----
۱۶ ارسال کتابچه نهایی سمینار یا پروژه تایید شده به مدیر پژوهش گروه توسط استاد راهنما ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ -----
۱۷ انجام همانندجویی توسط دانشجو (پس از تایید نهایی فایل توسط استاد) و ارائه نتیجه به مدیر پژوهش گروه و تکمیل فرم مجوز دفاع ----- ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۱۸ بررسی نتیجه همانندجویی و پایان نامه توسط مدیر پژوهش گروه ----- ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
۱۹ تعیین داور و ارسال فایل نگارش یافته برای داور توسط مدیر پژوهش گروه ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
۲۰ برگزاری جلسه پیش دفاع در صورت تایید مدیر پژوهش گروه ----- ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
۲۱ ارزیابی پایان نامه توسط داور ----- ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۲۲ تعیین زمان دفاع نهایی و اطلاع رسانی به دانشجو توسط مدیر پژوهش گروه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۲۳ برگزاری جلسه دفاع نهایی ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۲۴ ارائه مستندات به گروه و ثبت نمره(مدیر گروه) ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ -----
۲۵ ارائه مستندات پژوهشی (مقالات، ...)و انجام اصلاحات نهایی پایان نامه ----- ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۲۶ ارسال فایل نگارش یافته (ورد و پی دی اف) ارائه دفاع نهایی به ایمیل Research توسط مدیر پژوهش گروه ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ -----
۲۷ ارسال فایل نهایی نگارش یافته (ورد و پی دی اف) و ارائه دفاع به ایمیل Research توسط استاد راهنما ----- ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۲۸ ثبت نمره پایان نامه توسط گروه ----- ۱۳۹۸/۱۲/۱۱