دانشجویان گرامی، در فهرست زیر دستورالعمل های دانشگاه فهرست گریده اند. با کلیک روی هر یک از موارد می توانید به محتوی آنها دسترسی داشته باشید:

 

دستور العمل اجرایی صدور کارت دانشجویی المثنی (مشاهده)