دانشجویان گرامی، در فهرست زیر دستورالعمل های دانشگاه فهرست گریده اند. با کلیک روی هر یک از موارد می توانید به محتوی آنها دسترسی داشته باشید.

دستور العمل اجرایی صدور کارت دانشجویی المثنی (مشاهده)