جعفر شیخیان عزیزی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مالی
مسئولیت های قبلی:  رییس گروه حسابداری، معاون آموزشی دانشگاه