جعفر شیخیان عزیزی

رشته تحصیلی تحصیلی: مالی
مسئولیت های قبلی:  رییس گروه حسابداری، معاون آموزشی دانشگاه