ضوابط انصراف:

الف- دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که در زمان ثبت نام و یا در دوران تحصیل سپرده است عمل نماید.
ب- درخواست انصراف دانشجو بصورت حضوری از شخص دانشجو یاوکیل قانونی ایشان اخذ گردد (این نوع درخواست به هیچ عنوان از سایر طرق ارتباطی دیگر پذیرفته نمی باشد)
ج- زمان های محاسبه شهریه بر مبنای تقویم دانشگاهی که در سایت درج شده ملاک عمل خواهد بود.
د- تاریخ لغو معافیت تحصیلی تاریخ انتهای ترمی که محاسبه شهریه صورت پذیرفته است می باشد.
ه- لغو انصراف حداکثر تا یکماه از تاریخ درخواست می باشد که باید توسط خود دانشجو یا وکیل قانونی ایشان صورت پذیرد.

مراحل انصراف:

۱- دریافت و تکمیل فرم درخواست انصراف از واحد آموزش در ساعات اداری
۲- مراجعه به مالی جهت تسویه حساب شهریه و صندوق رفاه وزارت علوم
۳- مراجعه به آموزش جهت بررسی وضعیت نظام وظیفه (آقایان)
۴- عودت کارت دانشجویی

نحوه محاسبه شهریه در حین انصراف

۱- دانشجوی ترم اول بعد از ثبت نام تمام شهریه (ثابت و متغییر) محاسبه می گردد.
۲- دانشجوی ترم دوم و بیشتر شهریه با توجه به جدول زیر محاسبه می گردد.

زمان درخواست نحوه محاسبه
قبل از شروع نیمسال در مقطع خود بدهی قبلی
بعد از شروع نیمسال و قبل از اتمام زمان حذف و اخذ در مقطع خود بدهی قبلی + شهریه ثابت
بعد از اتمام زمان حذف / اخذ در مقطع خود بدهی قبلی + شهریه ثابت + شهریه متغییر
عدم مراجعه دانشجو به سامانه مدیریت آموزش جهت انتخاب واحد بدهی قبلی + شهریه ثابت + حداقل شهریه متغییر (بر اساس حداقل واحدهای انتخابی دانشگاه)


تذکر:
چنانچه در ترمی انتخاب واحد توسط دانشجوصورت نگرفته باشد و مشمول شهریه متغییر باشد حداقل واحد در مقطع برای ایشان محاسبه می گردد یا در صورت داشتن برنامه ترمی واحدهای آن برنامه برای ایشان ثبت می گردد.
حداقل واحد در ارشد ۸ واحد حداقل واحد در کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۱۲ واحد می باشد.

 

مراحل لغو انصراف:

۱- مراجعه به آموزش، دریافت و تکمیل فرم درخواست عمومی توسط دانشجو یا وکیل قانونی وی
۲- مراجعه به گروه آموزشی و کسب موافقت گروه مبنی بر لغو انصراف دانشجو
۳- ارائه فرم تایید شده به آموزش توسط دانشجو
۴- ارسال فرم درخواست لغو به همراه برگه انصراف به واحد کامپیوتر جهت ثبت لغو درخواست انصراف توسط آموزش