موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

ضوابط و مراحل انصراف از تحصیل

متن ماده 36 آیین نامه مصوب جلسه  339 شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم مورخ اردیبهشت 1376:
دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود باید درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط برای یکبار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد.
نکته: تاریخ درخواست انصراف، همان تاریخ ثبت درخواست توسط مسئول آموزش می باشد و لازم است تاریخ فرم با تاریخ ثبت یکی باشد.
تبصره 1: دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است عمل کند.
تبصره 2: تحصیل مجدد دانشجوی انصراف از تحصیل موکول به شرکت و قبولی در آزمون سراسری براساس ضوابط مربوط است.

یادآوری ضوابط مؤسسه:

1- در صورتیکه دانشجو در ترم اول باشد و ثبت نام ورودی(مدارک را ارائه داده) را انجام داده ویا دانشجو ترم دوم و ما بعد باشد و قبل از زمان شروع حذف و اضافه واحد، انصراف دهد لازم است فقط شهریه ثابت آن نیمسال را پرداخت نماید.
2- در صورتیکه بعد از زمان شروع حذف و اضافه واحد، اقدام به انصراف نماید لازم است شهریه ثابت و متغیر آن نیمسال را پرداخت نماید.
3- زمان شروع حذف و اضافه واحد اعلام شده در سامانه آموزشی ملاک بوده و بخش مالی فقط از زمان های آن سامانه برای محاسبات استفاده می نماید.
4- استرداد وجه شهریه (اعم از ثابت و متغیر) پس از پرداخت از طریق سیستم دانشگاه، در هیچ مرحله ای امکان پذیر نیست و در صورتیکه دانشجو بنا به دلایلی (بطور مثال مرخصی تحصیلی در یک نیمسال) مقداری از وجه پرداختی را طلبکار شود، می تواند تنها از آن، در پرداخت شهریه نیمسال بعد بهره مند گردد.

مطابق ماده 36 آئین نامه آموزشی، دانشجویی که تمایل به انصراف از تحصیل دارد بایستی موارد زیر را به ترتیب انجام دهد:
1- دریافت و تکمیل پرسشنامه انصراف از تحصیل از واحد آموزش دانشگاه
2- تحویل پرسشنامه تکمیل شده به مسئول آموزش توسط شخص دانشجو. نکته: دانشجو به مدت یکماه از تاریخ درخواست انصراف از تحصیل فرصت دارد تا درخواست خود را پس بگیرد.
3- پس از گذشت یکماه از تاریخ درخواست انصراف، این موضوع ابتدا در شورای آموزشی گروه و سپس در شورای آموزشی دانشگاه مطرح و بررسی شده و نتیجه آن به اطلاع دانشجو خواهد رسید.
4- درصورت موافقت با درخواست انصراف، دانشجو بایستی با مراجعه به سامانه آموزش نسبت به تسویه حساب خود اقدام نماید (درصورت بدهکاری) و سپس پرینت فرم شماره 307 (فرم تسویه حساب) را از بخش فرم های آموزشی سایت دانشگاه تهیه نموده و پس از تکمیل اطلاعات عمومی آن، موارد ردیف های  2 الی  11 را به شرح زیر دنبال نماید:
الف)
برای ردیف 2: با مراجعه حضوری شخص دانشجو به مسئول کتابخانه، کارگاه ها و آزمایشگاه ها، امضاء وی را مبنی بر نداشتن هیچ بدهی و مشکلی در این بخش ها اخذ نماید.
برای ردیف 3: با مراجعه حضوری به کارشناس رشته، کارت دانشجویی خود را پس داده و امضاء کارشناس را اخذ نماید.
برای ردیف 4: با مراجعه حضوری به اداره مالی دانشگاه و تسویه حساب نهایی مالی با دانشگاه، امضاء مسئول مالی را اخذ نماید.
ب) فرم تسویه حساب امضاء شده (موارد 2 الی 4) را جهت پیگیری های بعدی تحویل کارشناس آموزش نماید.
پ) پس از انجام مراحل 5 الی 11 (که توسط کارشناس آموزش پیگیری می گردد) و امضاء نهایی توسط معاونت آموزشی، یک نسخه از تسویه حساب به دانشجو تحویل می گردد.
ج) دانشجو با مراجعه به بایگانی آموزش و ارائه نسخه کامل تسویه حساب و پس از تکمیل فرم رسید دریافت اصل مدارک، اصل مدارک خود را تحویل می گیرد.