موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

جدول شهریه ها

شهریه مقطع کارشناسی ارشد دوره های مجازی سال 1395

ردیف نام دوره ثابت هر نیمسال متغییر هر واحد درس هر واحد پایان نامه
(نظری)
1 گروه علوم انسانی 7,130,000 ریال 1,308,000 ریال 3,565,000 ریال
2 سایر گروه های آموزشی 8,318,000 ریال 1,426,000 ریال 4,753,000 ریال

شهریه مقطع کارشناسی دوره های مجازی سال 1395

ردیف نام دوره ثابت هر نیمسال متغییر هر واحد درس مجازی دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه (نظری) اصلی و تخصصی (نظری)
1 گروه علوم انسانی 3,594,000 ریال 217,000 ریال 252,000 ریال 306,000 ریال 540,000 ریال 540,000 ریال
2 سایر گروه های آموزشی 4,313,000 ریال 217,000 ریال 306,000 ریال 360,000 ریال 648,000 ریال 648,000 ریال