موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

جدول شهریه ها

شهریه مقطع کارشناسی ارشد دوره های مجازی سال 1396

ردیف نام دوره ثابت هر نیمسال متغییر هر واحد درس هر واحد پایان نامه
(نظری)
1 گروه علوم انسانی 7,700,000 ریال 1,413,000 ریال 3,850,000 ریال
2 سایر گروه های آموزشی 8,983,000 ریال 1,540,000 ریال 5,133,000 ریال

شهریه مقطع کارشناسی دوره های مجازی سال 1396

ردیف نام دوره ثابت هر نیمسال متغییر هر واحد درس مجازی دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه (نظری) اصلی و تخصصی (نظری)
1 گروه علوم انسانی 3,881,000 ریال 234,000 ریال 272,000 ریال 330,000 ریال 583,000 ریال 583,000 ریال
2 سایر گروه های آموزشی 4,658,000 ریال 234,000 ریال 330,000 ریال 388,000 ریال 700,000 ریال 972,000 ریال