موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

ریاست دانشکده مدیریت


نام: علیرضا
نام خانوادگی: یوزباشی
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت آموزشی
مرتبه علمی: استادیار
علایق پژوهشی:  آموزش و بهسازی منابع انسانی، روش تحقیق کمی و کیفی ارزیابی عملکرد