شماره سوال: 100160

شرایط حذف اضطراری به چه صورت است؟

دانشجو میتواند تا 5 هفته قبل از پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از درس های خود را از طریق "سامانه مدیریت آموزش" حذف کند مشروط به اینکه واحدهای درسی باقیمانده وی از حداقل مجاز (12 واحد) کمتر نشود.