شماره سوال: 100171

تبعات تقاضای انصراف از تحصیل قبل از شروع یک نیمسال چیست؟

درصورتیکه دانشجو قبل از شروع یک نیمسال بصورت رسمی برای نیمسال بعدی تقاضای انصراف نماید، تنها لازم است بدهی های معوق خود را تا آن تاریخ پرداخت و سپس مراحل انصراف را تکمیل نماید.