شماره سوال: 100174

تبعات عدم مراجعه دانشجو برای انتخاب واحد چیست؟

درصورتیکه دانشجو در زمان مقرر شده برای انتخاب واحد مراجعه ننماید و اصطلاحا در وضعیت عدم مراجعه قرار گیرد، مانند دانشجوی انصرافی بعد از شروع ترم و قبل از پایان حذف و اخذ با وی رفتار خواهد شد. یعنی لازم است علاوه بر بدهیهای معوق،شهریه ثابت نیمسال عدم مراجعه را پرداخت نموده تا بتواند بصورت رسمی انصراف خود را تکمیل نماید.