طراحی محتوای بخش های اصلی مقاله

مقدمه

 • ایده اصلی مقاله چیست؟
 • چرا این ایده مهم است؟
 • چه نوآوری انتظار می رود که این مقاله داشته باشد؟
 • ترتیب مطالبی که در ادامه مقاله می آید چیست؟

 

مرور ادبیات

 • چه کارهایی تا به حال در ارتباط با ایده اصلی مقاله صورت گرفته است؟
 • چه خلآیی در کارهای گذشته وجود دارد که نشان می دهد نوآوری مقاله ما واقعا جدید است؟
 • مفاهیم و مبانی نظری ای که مقاله ما بر آن استوار است کدام است؟

 

روش شناسی

 • سوال تحقیق مقاله ما چیست؟
 • طرح کلی تحقیق ما کدام است؟
 • چه قدمهایی را برای استخراج یافته های تحقیق و پشتیبانی آن ها برداشته ایم؟
 • چه ابزارهایی در این راه استفاده (ابزارهای جمع آوری داده ها و تحلیل آنها)؟

 

یافته ها و تحلیل

 • نتایج تحقیق ما چه هستند؟
 • این یافته ها چگونه پاسخ سوال تحقیق ما را می دهند؟

 

بحث و نتیجه گیری

 • یافته های تحقیق ما چه ارتباطی با مطالعات و کارهای مرتبط انجام شده قبلی دارد؟
 • چه یافته های جدیدی ( نوآوریهایی ) را به کارهای قبلی اضافه می کند؟
 • چه نضعف ها و محدویت هایی مقاله ما دارد؟
 • چه پیشنهاداتی برای پژوهش های بعدی می توان داد؟

خوب این سوالات را به همین شکلی بردارید، و سعی کنید که در ۲خط پاسخ هر کدام از این سوالات را بدهید.
با انجام این کار عملا شما طراحی مقاله خودتان را انجام داده اید. یعنی مشخص کرده اید که در هر بخش از مقاله چه مطالبی قرار است گفته شود (هر چند که هنوز آنرا ننوشته اید ).

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎی ۲۵ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾسی

در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﺪون ﻧﻘﺺ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ از ﺧﻄﺎﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮده اﯾﻢ. در زﯾﺮ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه است:

 

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ

 • آﯾﺎ ﺳﻮال ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺤﺪود و دﻗﯿﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﺪود اﻣﺎ ارزﺷﻤﻨﺪ را دﻧﺒﺎل ﮐند
 • آﯾﺎ اﯾﺪه اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺳﻮال ﺗﺤﻘﯿﻖ واﻗﻌﺎ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ؟
 • ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻗﺒﻠﯽ دارد؟
 • آﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﻮال ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﯾﺎﻓﺘﻪ ارزﺷﻤﻨﺪی را ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
 • آﯾﺎ واﺣﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺟﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
 • آﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ و روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻧﻈﺮ اﺻﻮل رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

 

ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ

 • آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ادﻋﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش در ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻠﻤﯽ )ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ، اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﯽ، اﺳﺘﺨﺮاج از دل ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ( ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟
 • آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 • آﯾﺎ ﺗﻮاﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻄﯽ، از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 • آﯾﺎ در ﺟﺎﯾﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎن رک و ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪه ﺣﺮف، ﺳﺎﯾﻪ زده ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 • آﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﺟﺎﻋﺎت در داﺧﻞ ﻣﺘﻦ و اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ و ﻋﻠﻤﯽ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﻪ و وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪ

 • آﯾﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻧﻈﺮ ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﺳﻄﺢ، و روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻈﺮی روش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 • آﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﻋﻤﯿﻘﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺠﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه دارم؟
 • آﯾﺎ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺠﻠﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟
 • آﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ ﻧﮕﺎرش ﻣﺠﻠﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 • آﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻧﺪازه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 • آﯾﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎ ﻧﮕﺎرﺷﯽ ﯾﺎ وﯾﺮاﯾﺶ دارد؟

 

ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ

 • آﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ از اﺑﺘﺪا و ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 • آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻮردی در ﻣﻘﺎﻟﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ای را اﻓﺸﺎ ﮐﻨﺪ؟
 • آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﻘﺎﻟﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ رﻓﻊ ﯾﺎ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟
 • آﯾﺎ ﻗﺒﻼ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 • آﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

 

ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﻘﺎﻟﻪ

 • آﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻈﺮات ﺳﺮدﺑﯿﺮ و داوران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ درک ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 • آﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻈﺮات ﺳﺮدﺑﯿﺮ و داوران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 • آﯾﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮ و داوران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 • آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮ و داوران ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺴﺎﺳﯽ و دﻓﺎﻋﯽ دارد؟
 • آﯾﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ؟