آیا دروسی را که به شکل عملی-نظری هستند می توان به شیوه معرفی به استاد اخذ نمود؟

خیر. تنها در صورتی این امر امکانپذیر است که دانشجویی قبلا یک درس عملی – نظری را اخذ نموده ولی نمره قبولی کسب نکند، اما قسمت عملی درس فوق را گذرانده باشد، دانشجوی مذکور می تواند با رعایت مفاد این ماده بخش نظری آن درس را به صورت معرفی به استاد اخذ نماید

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.