اینجانب به نمره امتحانی خودم اعتراض دارم اما از طرف استاد محترم درس، این اعتراض ترتیب اثر داده نشده است چه باید کرد؟

شماره سوال: ۱۰۰۱۵۷

مطابق نص صریح ضوابط وزارت عتف ارزیابی دانشجویان تنها توسط مدرس هر درس انجام می پذیرد و هیچ یک از ارکان دانشگاه مجاز به دخالت در این مقوله نمی باشند.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.