حداقل نمره قابل قبول درس گذرانده شده دانشجو برای انجام معادل سازی چند است؟

حداقل نمره جهت معادل سازی بر حسب قانون وزارت عتف ۱۲ می باشد.
لازم به ذکر است، گروه ها در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش نمرات اختیار تام دارند.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.