دروس معادل سازی شده از لحاظ تعداد واحد و محتوا چه شرایطی دارند؟

تعداد واحد دروس گذرانده شده با توجه به نظری و عملی بودن آن ها نباید از تعداد واحد درس معادل سازی شده کمتر باشند.
نام و محتوای دروس بایستی حداقل به میزان ۸۰ درصد با دروس معادل سازی شده مطابقت داشته باشند.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.