در دوره کارشناسی در هر نیمسال تحصیلی مجاز به اخذ چند واحد درسی می باشم؟

شماره سوال: ۱۶۰۱۰۹

تعداد واحدهای انتخابی دانشجوی تمام وقت کارشناسی در یک ترم نمی تواند از ۱۲ واحد کمتر و از ۲۰ واحد بیشتر باشد. دانشجویان ممتاز و یا دانشجویانی که در حال گذراندن نیمسال پایانی خود می باشند با تایید استاد راهنما از این امر مستثنی هستند.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.