شرایط تبدیل دوره آموزش محور به آموزش- پژوهش محور در دانشگاه چیست؟

شماره سوال: ۱۱۰۱۱۳

دانشجویان کارشناسی ارشد که حداقل دو نیم سال تحصیلی با معدل بالاتر از ۱۷ دروس خود را گذرانده اند می توانند تقاضای تبدیل دوره خود را با تکمیل فرم مربوطه به معاونت آموزش دانشگاه ارسال دارند. همراه تقاضای ارسالی موضوع پایان نامه و نیز توافق استاد راهنما و استاد مشاور در موضوع مربوطه (از اساتید داخل دانشگاه، یا خارج آن) جهت تصویب در گروه آموزشی مربوطه می بایست پیوست گردد.
در صورت تصویب موضوع پایان نامه، استاد راهنما و استاد مشاور توسط گروه آموزشی، دانشجو می تواند کار خود را رسما در زمینه پایان نامه آغاز نماید.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.