شرایط تبدیل دوره آموزش محور به آموزش- پژوهش محور در دانشگاه چیست؟

شماره سوال: ۱۱۰۱۱۳

درس پایان نامه می بایست در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو اخذ گردد. لذا تبدیل وضعیت آموزشی (از آموزش محور به آموزشی-پژوهشی محور) می بایست در نیمسال قبل از آن انجام پذیرد. جهت تبدیل وضعیت، گذراندن درس سمینار (پروژه) و کسب معدل بالای ۱۷ تا نیمسال قبل از اخذ پایان نامه الزامی است.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.