شیوه اجرا و ارزیابی درس معرفی به استاد به چه شکل است؟

منابع درسی توسط استاد درس در اختیار دانشجو قرار می گیرد و دانشجو بایستی در زمان اعلام شده توسط دانشگاه در امتحان درس مذکور شرکت نماید.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.