مراحل انجام معادل سازی چگونه است؟

– مراجعه به گروه تخصصی مربوطه
– ارائه اصل یا کپی کارنامه در زمان مراجعه

توجه: مسئولیت هر گونه مغایرت با اطلاعات ارائه شده توسط دانشجو و دریافت شده از وزارت علوم بر عهده دانشجو می باشد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.