پروژه تحقیق ۳ واحدی چیست؟

شماره سوال: ۱۶۰۱۰۱

پروژه تحقیق یک درس اختیاری ۳ واحدی است که گروه آموزشی برای بعضی از دانشجویان الکترونیکی خود ارائه می دهد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.