چه تعداد درس قابل معادل سازی در هر مقطع هستند؟

در یک مقطع نمی توان بیش تر از ۵۰ درصد درس ها را معادل سازی کرد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.