کف (حداقل) تعداد واحد قابل اخذ در هر نیمسال چقدر است؟

شماره سوال: ۱۶۰۱۰۳

در شرایط عادی دانشجو موظف است در هر نیمسال حداقل ۱۲ واحد درسی اخذ کند.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.