نحوه ارائه کارت دانشجویی چگونه است؟

شماره سوال100108

به دانشجویان، کارت دانشجویی موسسه آموزش عالی الکترونیکی ” ایرانیان ” با پرداخت هزینه مربوطه اعطا می گردد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.