منظور از تطبیق واحد چیست؟

شماره سوال100127

چنانچه دانشجویی از دانشگاه دیگری انصراف داده است می تواند ریز نمرات دروس گذرانده خود را به استاد مشاور جهت تطبیق واحد ارائه دهد. استاد مشاور دروس گذرانده شده مذکور را با لیست دروس ارائه شده برای رشته قبولی دانشجو در مؤسسه آموزش عالی ایرانیان مطابقت می دهد و چنانچه دانشجو نمره مورد قبول گروه را کسب کرده باشد، تطبیق واحد صورت می پذیرد بدین معنی که دانشجو دیگر نیاز به گذراندن دروس نداشته و تنها می بایست ۵ درصد شهریه ثابت ضربدر تعداد واحد دروس را پرداخت نماید.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.