گزارش تطبیق واحدچیست؟

شماره سوال100128

گزارشی است که سامانه مدیریت آموزش (TMS) از دروسی که نطبیق واحد داده شده است ارائه می دهد. دانشجو می تواند با مراجعه به کارنامه خود در سامانه TMS از دروسی که با تطبیق آنها موافقت شده است مطلع گردد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.