وضعیت دانشجویی که به هر دلیل دچار مشکل شده و نتواند برای انتخاب واحد یک نیمسال اقدام نماید، به چه صورت خواهد بود؟

شماره سوال100134

دانشجویی که بدون ارائه درخواست مرخصی تحصیلی اقدام به انتخاب واحد ننماید مصداق عدم مراجعه قرار می‌گیرد و بعد از یک ماه از شروع ترم حکم اخراجی او صادر خواهد شد، مگر آنکه ظرف مدت یک ماه از شروع ترم دلایل خود را به امور آموزش دانشگاه ارائه نماید و دلایل او موجه تشخیص داده شود.
بنابراین در صورتیکه دلایل دانشجو موجه تشخیص داده شود برای او در نیمسال مربوطه مرخصی تحصیلی صادر خواهد شد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.