تعداد نیمسال هایی که دانشجو می‌تواند به‌صورت مشروط ادامه تحصیل دهد چقدر است؟

شماره سوال100136

برای دانشجویان کارشناسی پیوسته چنانچه میانگین نمرات دانشجوی در هر نیمسال کمتر از ۱۲ باشد دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می گردد و دانشجویی که ۳ نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شود، از تحصیل محروم می گردد.
برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته چنانچه میانگین نمرات دانشجوی در هر نیمسال کمتر از ۱۲ باشد دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می گردد و دانشجویی که ۲ نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شود، از تحصیل محروم می گردد.
برای دانشجویان ارشد چنانچه میانگین نمرات دانشجوی در هر نیمسال کمتر از ۱۴ باشد دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می گردد و دانشجویی که ۲ نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شود، از تحصیل محروم می گردد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.