ارزش آموزشی دروس گذرانده شده دانشجوی اخراجی به لحاظ آموزشی به چه صورت است؟

شماره سوال100139

اگر دانشجوی اخراجی موسسه مجددا از طریق آزمون ورودی در همین موسسه یا در دانشگاه دیگری پذیرفته شود در پاسخ به استعلام دانشگاه مقصد، ریزنمرات دروس اخذ شده وی ازسوی امور آموزش موسسه برای دانشگاه مورد نظر ارسال خواهد شد. دروس گذرانده شده مطابق ضوابط دانشگاه دوم قابل ارزشیابی خواهند بود.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.