جهت درخواست مرخصی تحصیلی به چه صورت عمل کنم؟

شماره سوال100143

دانشجو بایستی قبل از شروع نام نویسی در هر نیمسال تحصیلی درخواست خود را به واحد آموزش ارائه نماید. موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو با توجه به وضعیت تحصیلی وی صورت می گیرد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.