آیا نمرات دروس پیش نیاز (جبرانی) هم در کارنامه ثبت می شود؟

شماره سوال100144

بله، اما در احتساب میانگین نمرات نیمسال و میانگین کل دانشجو منظور نمی شود.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.