تبعات تقاضای انصراف از تحصیل قبل از شروع یک نیمسال چیست؟

شماره سوال100153

درصورتیکه دانشجو قبل از شروع نیمسال (زمان اعلام شده در تقویم دانشگاهی) بصورت رسمی تقاضای انصراف نماید، تنها لازم است بدهی های معوق خود را تا آن تاریخ پرداخت و سپس مراحل انصراف را تکمیل نماید.
عدم انجام کامل مراحل انصراف، انصراف محسوب نمی گردد و تبعات مالی همچنان به عهده دانشجو خواهد بود.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.