تبعات عدم شرکت در امتحان میانترم چیست؟

شماره سوال100158

شرکت در امتحان میانترم اختیاری است و دانشجویی که در امتحان میانترم شرکت ننماید می بایست در امتحان پایانی هم سوالات مربوط به میان ترم و هم سوالات مربوط به امتحان پایانی را پاسخ دهد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.