شرایط حذف اضطراری به چه صورت است؟

شماره سوال100161

عدم حضور دانشجو در جلسه امتحان پایانی و یا عدم امضا صورت جلسه امتحان به منزله حذف درس می باشد.
درسی که بدین ترتیب حذف می گردد، عنوان آن در کارنامه درج خواهد شد ولی نمره آن در معدل بی تاثیر است و مجددا می بایست درس اخذ و شهریه آن پرداخت گردد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.