کلاسهای برخط (on-line) چیست؟

شماره سوال100163

کلاس های برخط یا آنلاین جز سامانه یادگیری الکترونیکی مؤسسه هستند که در آن بین اجزا کلاس(استاد و دانشجو) تعامل همزمان برقرار می گردد.
برای هر درس در طول هفته یک جلسه کلاس برخط (on-line) توسط استاد در زمان بخصوصی که از قبل اعلام می گردد برگزار می شود. به اینگونه کلاسها، کلاسهای مجازی یا الکترونیکی گفته می شود. کلاسهای مجازی تعاملی است (دانشجویان می توانند سوال مطرح نمایند) و دارای زمان مشخص جهت تشکیل کلاس می باشند و در ساعات دیگر دانشجویان تنها می توانند از فایل ضبط شده آن استفاده نمایند. در صورتیکه استاد هر درس صلاح بداند شرکت در اینگونه کلاسها اجباری نیست.
در غیر اینصورت ممکن است در ارزیابی نهایی دانشجو به واسطه عدم حضور در جلسات کلاس مجازی با کاهش نمره توسط استاد روبرو گردد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.