آیا حذف ترم، مرخصی تحصیلی و حذف دروس موجب افزایش مدت مجاز تحصیل (سنوات) می‌شود؟

شماره سوال100164

خیر، حذف ترم تحصیلی و یا مرخصی تحصیلی و نیز حذف دروس در سنوات مجاز دانشجو لحاظ می گردد و تنها در شرایط خاص مانند مرخصی پزشکی ( در صورت تایید پزشک معتمد دانشگاه و شورای آموزش) و برای دانشجویان خانم در صورت مرخصی زایمان، حداکثر دو نیمسال تحصیلی به سنوات مجاز آن ها اضافه می گردد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.