دوره کارشناسی ارشد الکترونیکی شامل چند واحد درسی است؟

شماره سوال110103

تعداد واحد های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش محور ۳۲ واحد و برای رشته مدیریت کسب و کار ۴۸ واحد می باشد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.