آیا تفاوتی بین مدرک دوره های کارشناسی ارشد آموزشی ( بدون پایان نامه یا بدون‌تز) با دوره‌های کارشناسی‌ارشد آموزشی پژوهشی (با پایان نامه ) وجود دارد؟

شماره سوال110106

خیر؛ کارشناسی ارشد بدون پایان نامه و با پایان نامه، دو شیوۀ اجرای دوره بوده و مدرک این دوره ها تفاوتی با یکدیگر ندارند.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.