آیا دوره های کارشناسی ارشد بدون پایان نامه در دانشگاههای دیگر ایران نیز اجرا می‌شوند؟

شماره سوال110107

بله؛ اکثر دانشگاههای کشور که دوره‌های کارشناسی ارشد را اجرا می کند، هر دو شیوه آموزش محور (بدون پایان نامه) و آموزشی – پژوهشی (با پایان نامه) را در دوره‌های روزانه، نوبت دوم و آموزش الکترونیکی اجرا می‌کنند.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.