در دوره کارشناسی ارشد در هر نیمسال تحصیلی مجاز به اخذ چند واحد درسی می باشم؟

شماره سوال110112

دانشجو در دوره کارشناسی ارشد مجاز است در هر نیمسال بین ۸ تا  ۱۲ واحد درسی را انتخاب کند و در مواردی با توجه به وضعیت دانشجو و صلاحدید مدیر گروه این تعداد می تواند به ۱۴ واحد درسی افزایش یابد. به عبارت دیگر واحدهای کمبود به تشخیص شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سقف حداکثر ۱۴ واحد خواهد بود.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.