شرایط تبدیل دوره آموزش محور به آموزش- پژوهش محور در دانشگاه چیست؟

شماره سوال110113

از آنجا که درس پایان نامه می بایست در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو اخذ گردد. لذا تبدیل وضعیت آموزشی (از آموزش محور به آموزشی-پژوهشی محور) می بایست در نیمسال قبل از آن انجام پذیرد. جهت تبدیل وضعیت، گذراندن درس سمینار (پروژه) و کسب معدل بالای ۱۷ تا نیمسال قبل از اخذ پایان نامه الزامی است.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.