آیا درس هایی که در قسمت “دروس ارائه شده” نمایش داده می شود جزو دروس بنده می باشد؟

شماره سوال140104

درصورتیکه نام این درس در برنامه هفتگی یا کارنامه شما باشد جزو دروس شما تلقی می گردد.
قسمت درس ارائه فقط دروسی که در ترم جاری توسط گروه آموزشی در ترم ارائه شده نمایش داده می شود.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.