آیا مبالغ شهریه ثابت و متغییر در نیمسال دوم نسبت به نیمسال اول تغییر می یابد؟

شماره سوال150108

خیر، در نیمسال دوم مبالغ شهریه ثابت و متغییر، تغییری نسبت به نیمسال اول نخواهد کرد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.