شهریه خود را از طریق درگاه اینترنتی پرداخت نموده ام ولی در سامانه مدیریت آموزش موسوم به “TMS” اعمال نشده است. موضوع چیست؟

شماره سوال150112

با توجه به اینکه در مواردی پرداخت های آنلاین در خصوص شهریه با مسائل مختلف بانکی و شبکه ای روبرو می گردند و در نتیجه مبلغ پرداختی بلاتکلیف می ماند مقرر گردید است منبعد واحد مالی دانشگاه بعد از بررسی هر پرداخت اثر آن را خود، در کارنامه مالی خود منعکس سازد (از حالت خودکار اعمال پرداخت در “TMS” جلوگیری شده است) تا موارد بلاتکلیف به صفر تقلیل یابد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.