پروژه تحقیق ۳ واحدی (یا سمینار ۲) چیست؟

شماره سوال160101

پروژه تحقیق (و یا در بعضی از رشته ها تحت عنوان سمینار) یک درس اختیاری ۳ واحدی (و یا ۲ واحدی) است که گروه آموزشی برای بعضی از دانشجویان الکترونیکی خود ارائه می دهد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.