کف (حداقل) تعداد واحد قابل اخذ در هر نیمسال چقدر است؟

شماره سوال160103

در شرایط عادی دانشجو موظف است در هر نیمسال حداقل ۱۲ واحد درسی اخذ کند.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.