در دوره کارشناسی در هر نیمسال تحصیلی مجاز به اخذ چند واحد درسی می باشم؟

شماره سوال160106

تعداد واحدهای انتخابی دانشجوی تمام وقت کارشناسی در یک ترم نمی تواند از ۱۲ واحد کمتر و از ۲۰ واحد بیشتر باشد. دانشجویان ممتاز و یا دانشجویانی که در حال گذراندن نیمسال پایانی خود می باشند با تایید استاد راهنما از این امر مستثنی هستند.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.