آیا دروسی را که به شکل عملی-نظری هستند می توان به شیوه معرفی به استاد اخذ نمود؟

خیر. تنها در صورتی این امر امکانپذیر است که دانشجویی قبلا یک درس عملی – نظری را اخذ نموده ولی نمره قبولی کسب نکند، اما قسمت عملی درس فوق را گذرانده باشد، دانشجوی مذکور می تواند با رعایت مفاد این ماده بخش نظری آن درس را به صورت معرفی به استاد اخذ نماید

آیا برای اخذ درس معرفی به استاد نیاز به انتخاب واحد می باشد؟

خیر، برای دروسی که به شکل معرفی به استاد هستند، نیازی به انتخاب واحد در سامانه مدیریت آموزش نمی باشد.

توجه: در صورتی که دانشجو دروس مورد نظر را در انتخاب واحد اخذ نماید دیگر نمی تواند آن را به شیوه معرفی به استاد اخذ کند و بایستی در پایان نیمسال همراه با امتحانات پایان نیمسال دانشگاه در آزمون آن دروس شرکت کند.

چه کسانی می توانند درس معرفی به استاد را اخذ نمایند؟

کارشناسی:
دانشجویانی که برای دانش آموختگی حداکثر ۲ درس نظری (حداکثر ۶ واحد) داشته باشند، می توانند بدون رعایت حداقل واحدهای نیمسال، آن دروس را به صورت معرفی به استاد بگذرانند.

کارشناسی ارشد:
دانشجویانی که برای دانش آموختگی حداکثر ۲ درس نظری که موفق به کسب نمره قبولی در آن دروس در نیمسالهای گذشته نشده اند (درس مورد نظر را اخذ کرده و در امتحان پایان نیمسال شرکت کرده اند اما نمره قبولی اخذ نکرده اند)، می توانند درس یا دروس مورد نظر را بصورت معرفی به استاد مجددا اخذ نمایند.

مهلت نهایی ارائه اصل مدارک جهت انجام معادل سازی چه موقع است؟

دانشجویانی که قصد معادل سازی برخی از دروس خود را دارند بایستی ریز نمره تایید شده خود را نهایتاً ۴۵ روز بعد از ثبت نام در اختیار دانشگاه قراردهند.
توجه: در صورت عدم ارسال ریز نمرات از سوی دانشگاه مبدأ وظیفه پیگیری این موضوع بر عهده دانشجو می باشد.

دروس معادل سازی شده از لحاظ تعداد واحد و محتوا چه شرایطی دارند؟

تعداد واحد دروس گذرانده شده با توجه به نظری و عملی بودن آن ها نباید از تعداد واحد درس معادل سازی شده کمتر باشند.
نام و محتوای دروس بایستی حداقل به میزان ۸۰ درصد با دروس معادل سازی شده مطابقت داشته باشند.