حقوق جزا یا حقوق کیفری با موضوع جرائم و مجازات ها مرتبط است. حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، جرمشناسی، آیین دادرسی کیفری و متون فقه جزایی، دروس اصلی این گرایش محسوب می شوند که دانشجویان از مقطع کارشناسی با زمینه های این دروس سابقه آشنایی دارند.
در مقطع کارشناسی ارشد علاوه بر موارد یاد شده، دروسی مانند جامعه شناسی جنایی، حقوق جزای بین الملل، حقوق جزای تطبیقی و حقوق اسلامی تطبیقی و مسوولیت مدنی نیز ارائه خواهد شد.
همچنین این توقع وجود دارد که دانشجویان در ضمن درس سمینار، به انجام پژوهش در قالب ارائه مقاله بپردازند.
گرایش حقوق جزا و جرمشناسی در شرایط کنونی که با افزایش جرایم و آسیب های اجتماعی مواجه هستیم، جزء گرایش های کاربردی و جذاب علمی و عملی محسوب می شود که دانشجو می تواند در مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دوره آموزشی پرنشاطی را پشت سر گذارد، مشروط به همکاری متقابل اساتید و دانشجویان.

دروس اصلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ متون حقوقی به زبان خارجی ۲
۲ حقوق جزای بین الملل ۲
۳ متون فقه جزایی ۳
۴ حقوق جزای اختصاصی (۱) ۲
۵ حقوق جزای عمومی (۱) ۲
۶ آیین دادرسی کیفری ۲
۷ پزشکی قانونی ۲
۸ جرم شناسی ۲
۹ جامعه شناسی جنایی ۲
۱۰ سمینار ۱
۱۱ پایان نامه ۴

 

دروس اختیاری
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ آیات الاحکام ۱
۲ پلیس علمی و کشف علمی جرایم ۲
۳ حقوق کیفری اقتصادی ۱
۴ تاریخ تحولات حقوق کیفری ۲
۵ حقوق جزای اختصاصی تطبیقی ۲
۶ روانپزشکی جنایی ۱
۷ علم کلام ۱
۸ تاریخ حقوق کیفری ۲
۹ حقوق اسلامی تطبیقی ۲
۱۰ مسئولیت مدنی ۲
۱۱ حقوق جزای عمومی (۲) ۱
۱۲ روانشناسی جنایی ۲
۱۳ حقوق جزای اختصاصی (۲) ۲
۱۴ فلسفه حقوق ۱

چارت درسی

جهت دانلود و مشاهده چارت درسی اینجا کلیک کنید.